ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ)

ತಂತ್ರಾಂಶಗಳು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ತಂತ್ರಾಂಶ ರೂಪಿಸಿದವರು ಅನುಸ್ಥಾಪನ ಕಡತ
01 ನುಡಿ 6.0 ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ
02 ಕನ್ನಡ ಬ್ರೈಲ್‌ ತಂತ್ರಾಂಶ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ -
03 ಮೊಬೈಲ್‌ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ -
×
CEG_LOGO