ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ)

ದೇಸೀಕರಣ

ಇ-ಕನ್ನಡ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೇಸೀಕರಣಗೊಂಡ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ತಂತ್ರಾಂಶ ಇಲಾಖೆ
1 ಇ-ಕಛೇರಿ ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ
2 ಇ-ಪಾರ್ ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ
3 ಪಿ.ಜಿ.ಆರ್.ಎಸ್. ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ
4 ಮೈ-ಗೌ ಇ-ಆಡಳಿತ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ
×
CEG_LOGO