ಬಿ.ಎಸ್.ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

(ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ)

ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಷಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 12/12/2019 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಸಭೆಯ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
02 16/01/2020 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಭಾಗೀದಾರರ ಮುಂದುವರಿದ ಸಭೆ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
03 17/06/2020 ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
04 22/7/2020 ಮತ್ತು 27/7/2020 ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
05 20/08/2020 ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದ ರಚನಾ ಸಮಿತಿ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
06 21/10/2020 ಪದಕಣಜ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಅಭವವೃದ್ದಿ ಕುರಿತ ಸಭಾ ನಡವಳಿ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್ ನಾಗಾಭರಣ / ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನೋಟ
ಪಿಡಿಎಫ್ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮಾನದಂಡಗಳು 13/03/2020 ನೋಟ
02 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ 13/03/2020 ನೋಟ
03 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇ-ಆಡಳಿತ ಪದಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 13/03/2020 ನೋಟ
04 ಸಿಆಸುಇ/211/ಇಜಿಎಂ /2019 ಇ-ಕಲಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸೃಜನೆ ಕುರಿತು 13/03/2020 ನೋಟ
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ವರದಿ.
ಡಾ ।। ಕೆ. ಚಿದಾನಂದಗೌಡ. ವಿಶ್ರಾಂತ ಕುಲಪತಿಗಳು , ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ.
30-31/12/2019 ನೋಟ
02 ಇ-ಕನ್ನಡ ಕಮ್ಮಟ 2020ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ಇ-ಕಲಿಕಾ ಕನ್ನಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ವರದಿ 30-31/12/2019 ನೋಟ
03 ಪದಕಣಜ ಮತ್ತು ದೇಸೀಕರಣ 30-31/12/2019 ನೋಟ
04 ಕನ್ನಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಾನದಂಡಗಳು 30-31/12/2019 ನೋಟ
ಕ್ರಮ.ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರ ದಿನಾಂಕ ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್
01 ಕನ್ನಡ ಶ್ವೇತಪತ್ರ, ಬೇಳೂರು ಸುದರ್ಶನ, ಸಲಹೆಗಾರರು, ಭಾರತವಾಣಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತುಅಣ್ಣಾರಾವ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಿ-ಡ್ಯಾಕ್‌ ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ನೋಟ
×
CEG_LOGO